ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร

                เดิมชื่อโรงเรียนบ้านคำไฮ(เจริญวิทยาคาร)    ตั้งขึ้นเมื่อ พ..2457    ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินภาษีพลี       ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเงินช่วยประถมศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.เตรียม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เมื่อแรกตั้งได้อาศัยศาลาวัด     เป็นทีเล่าเรียน  มีพระครูวิจิตร  สุวรรณจิตโต  พระอุปัชฌาย์  เป็นผู้อุปถัมภ์  ได้มอบระฆังทองสัมฤทธิ์ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  ปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่ มีนายผิว  นัชฎา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก       ทุกหมู่บ้านในตำบลคำไฮได้มาเข้าเรียนที่แห่งนี้  เมื่อนายผิว  นัชฎา ลาออก  นายพุฒ  โคตรขันธ์  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน มีครูด้วยกัน 5  คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น  .เตรียม  ถึงชั้น  .6

                เมื่อ พ..2475  ได้ยุบชั้น ป.5 – 6  ไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนดอนเสาโฮง(โรงเรียนเกษตรกรรม) ซึ่งตั้งอยู่บ้านดอนเสาโฮง  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด

                ..2476 นายพุฒ  โคตรขันธ์  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งกำนันตำบลดูกอึ่ง  นายปรีชา  แสงจันทร์เทศ  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน

                ..2482 นายปรีชา  แสงจันทร์เทศ  พร้อมกับนายทองขาว  เจริญรบ  กำนันตำบลคำไฮ    ชาวบ้านคำไฮ  และคณะครู  ได้รวบรวมวัสดุ  อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างอาคารเรียน ได้มาสร้างอาคารเรียนเอกเทศ  1  หลัง จำนวน  4ห้องเรียน  อยู่ในที่ดินบริจาคจากชาวบ้าน  ย้ายออกมาจากศาลาวัด  มาสร้างในที่ดินปัจจุบัน จำนวน 6 ไร่  3   งานไม่ได้ใช้เงินของทางราชการแต่ประการใด

                ..2490  นางพยุง  วิลัยสัย  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทนนายปรีชา  แสงจันทร์เทศ ซึ่งย้ายไปที่อื่น

                ..2496  นายพยุง  วิลัยสัย  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านหนองศรีทอง 

นายแก้ว  นนทะชาติ  ได้เป็นครูใหญ่แทน

                ..2514  ได้เปิดทำการสอนชั้น  .1  -  7

                ..2520  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่  แบบ ป.1 ฉ ซึ่งเป็นอาคารหลังที่ 1 ใช้เรียนอยู่ในปัจจุบัน

                ..2521   ได้ยุบ ป.7 เปิดสอนตั้งแต่  .1  -  6

                ..2522   นายแก้ว  นนทะชาติ  เกษียณอายุราชการ นายทวีชัย  ถวิลไพร  รักษาราชการแทน

                ..2523   นายทวีชัย  ถวิลไพร  สอบได้ตำแหน่งครูใหญ่ และได้โอนโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มาขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (สปช.)

                ..2526   โรงเรียนเข้าตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

                วันที่  21  กันยายน  2527  ได้แยกโรงเรียนสาขาออกที่บ้านโนนศิลา  ชื่อว่า โรงเรียนบ้านคำไฮ สาขาบ้านโนนศิลา  มีนักเรียนแยกออกจากโรงเรียนบ้านคำไฮ  63  คน

..2530   โรงเรียนบ้านคำไฮสาขาบ้านโนนศิลา  ได้แยกตัวเป็นเอกเทศ        

..2540   โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล  3  ขวบ  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

                ..2542   นายทวีชัย   ถวิลไพร  เสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งในสมองกำเริบ

                ..2542  นายคำนูญ   พันธุระ  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

                ..2543   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรุ่นแรก

                ..2545   นายคำนูญ  พันธุระ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา  นายสำรอง  คำผาลา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

                ..2547   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  วงเงิน 1,489,440  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

                ..2548  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร

                พ.ศ.2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่นอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                พ.ศ.2549  ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.  ครั้งที่  2

                พ.ศ.2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 604/45 จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  228,750  บาท
                วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 นายสำรอง คำผาลา เสียชีวิต ด้วยสาเหตุโลหิตเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ
นายนัฐวุฒิ  ทองย่อ รักษาราชการแทน
                วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    มีอาคารเรียน  4  หลัง  หลังที่  1  แบบ  .1    ต่อเติมด้านล่างมี  6  ห้องเรียน  หลังที่  2  แบบป.1    พิเศษ  ต่อเติมด้านล่างและด้านข้าง  มี  8  ห้องเรียน  หลังที่ 3 แบบ สปช.105/29 มี 4 ห้องเรียน ต่อเติมด้านล่างเป็นห้องประชุม หลังที่ 4 แบบ สปช.105/29 (เพิ่มเติม) บันได 2  ข้าง มี 4 ห้องเรียนอาคารอเนกประสงค์  2  หลัง  หลังที่  1  ใช้เป็นห้องนาฏศิลป์  หลังที่  2  ใช้เป็นห้องสมุดโรงเรียน  โรงอาหาร  2  หลัง สร้างด้วยเงินผ้าป่าสามัคคี  และเงินสนับสนุนจากอบต. คำไฮ และอีกหลังเป็นแบบ 300 ที่นั่ง ส้วม  4  หลัง  20  ที่  และมี ครู  13  คน  พนักงานราชการ  1  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน นักการภารโรง 1 คน    นักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น   123   คน

 

สภาพปัจจุบันโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร

สถานที่ตั้ง

            ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดิน  6  ไร่  30  ตร.วา  ในหมู่ที่  1  บ้านคำไฮ  ตำบลคำไฮ  อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด  มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน  4  หมู่บ้านคือ

                1.บ้านคำไฮ  หมู่ที่  1         3.บ้านสำโรง  หมู่ที่  8      

                2.บ้านคำไฮ  หมู่ที่  2         4.บ้านคำไฮ  หมู่ที่  10      

                หมู่บ้านนอกเขตบริการ แต่ส่งบุตรหลานมาเรียน ได้แก่

                1.บ้านนางเตี้ย หมู่ที่ 3        2.บ้านโปง หมู่ที่ 4,5          3.บ้านไศลทอง หมู่ที่  7

                4.บ้านโนนศิลา หมู่ที่  6    5.บ้านดอนคำ หมู่ที่ 9       

        อาชีพของประชากร

                ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  รองลงไปคือเลี้ยงสัตว์และการประมงท้องถิ่น  สรุปได้ว่า ประชากรในภาพรวมมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับยากจน

        การคมนาคม

                โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต   2   ประมาณ   50 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  ประมาณ  72  กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นถนน
ลาดยางตลอด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ส้วม

ส้วม