ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์

 

        โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ใฝ่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรพัฒนา        นำพาสู่อาเซียน