ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(MSSION)

 

 

 


1)         จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2)         ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3)         ส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกด้าน

4)         พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากลได้อย่างมีคุณภาพ

5)         จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

6)         ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทยในโรงเรียนและชุมชน

 

 


เป้าหมาย

 

เป้าประสงค์(GOAL)

1)         สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ครบ  100%

2)         นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนด

3)         บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

4)         บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

5)         นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

6)         ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

เป้าหมายผลผลิตหลัก (OUTPUTS)

1)         จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

1.1)                                            นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม  

1.2)                                            นักเรียนร้อยละ 100 มีความพร้อมในการเข้าเรียนช่วงชั้นที่  1

2)         จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

2.1) นักเรียนได้รับการบริการการศึกษา 

2.2) นักเรียนร้อยละ 100  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

2.3 นักเรียนร้อยละ  100  จบการศึกษาภาคบังคับ  6  ปี

3)         จัดการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3.1) นักเรียนได้รับบริการการศึกษา  

3.2) นักเรียนร้อยละ 100  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น