ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑-๒ ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)