ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2561    
                        โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร      
ที่ ชั้น จำนวนนักเรียน รวม    
ชาย หญิง  
1 อนุบาล 2 3 4 7    
2 อนุบาล 3 6 1 7    
  รวมอนุบาล 9 5 14    
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10    
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8    
5 ประถมศึกษาปีที 3 7 3 10    
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13    
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8    
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 9 3 12    
  รวมประถมศึกษา 37 24 61    
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 11 18    
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 5 19    
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11    
  รวมมัธยมศึกษา 26 22 48    
  รวมทั้งสิ้น 72 51 123