ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560    
                        โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร      
ที่ ชั้น จำนวนนักเรียน รวม    
ชาย หญิง  
1 อนุบาล 1 5 1 6    
2 อนุบาล 2 6 5 11    
  รวมอนุบาล 11 6 17    
3 ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8    
4 ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10    
5 ประถมศึกษาปีที 3 8 7 15    
6 ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10    
7 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11    
8 ประถมศึกษาปีที่ 6 6 8 14    
  รวมประถมศึกษา 38 30 68    
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 5 19    
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 4 8    
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 11 28    
  รวมมัธยมศึกษา 34 20 54    
  รวมทั้งสิ้น 83 56 139