ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อและสีของโรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
อักษรย่อของโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
ค.ส.ว.
 
 
สีของโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร
น้ำเงิน - เหลือง