ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา