ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางส่องศรี เจริญรบ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายแก้วสุข เกษมสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางเสาวนีย์ ศรีอภิญญา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางวารุณี ทองย่อ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ