ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนัฐวุฒิ ทองย่อ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนัฐวุฒิ ทองย่อ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

นายแก้วสุข เกษมสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล