ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนิภา บรรณาลัย
พนักงานราชการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจันทรประภา ดวงประภา
ครูพี่เลี้่ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0