ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศรีชวาลา ปุตามา
ครู คศ.3

นางวารุณี ทองย่อ
ครู คศ.3