ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายแก้วสุข เกษมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพิชิต แพงชารี
ครู คศ.3