ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเยาวรัตน์ เกษสร
ครู คศ.3

นางสุจิตรา แพงชารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0