ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล1

นางสาวนิภา บรรณาลัย
พนักงานราชการ
หัวหน้าชั้นอนุบาล1