ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นอนุบาล2

นางสาวจันทรประภา ดวงประภา
ครูพี่เลี้่ยงเด็กพิการ