ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสุรัตน์ มะลีจันทร์
ครู คศ.3