ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสุจิตรา แพงชารี
ครู คศ.3