ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่6

นายประหยัด โสภา