ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

นายแก้วสุข เกษมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

นางเสาวนีย์ ศรีอภิญญา

นายพิชิต แพงชารี