ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นายนัฐวุฒิ ทองย่อ
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นางวารุณี ทองย่อ
ครู คศ.3