ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นางวารุณี ทองย่อ
ครู คศ.3

นางสุชนารถ สุขเป็ง