ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

นางส่องศรี เจริญรบ
ครู คศ.3

นางสุจิตรา แพงชารี