ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

นายวีระชัย จารย์รัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

นางส่องศรี เจริญรบ
ครู คศ.3