ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรที่มิได้ประจำชั้น

นายพิชิต แพงชารี
ครู คศ.3

นายกฤษภูมิ ฑีฆะวัฒน์
ครู คศ.3