ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนูญ เจริญรบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเสาวนีย์ ศรีอภิญญา
ครู คศ.3