ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุลากรทั้งหมด

นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนัฐวุฒิ ทองย่อ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายแก้วสุข เกษมสุข
ครู คศ.3

นางส่องศรี เจริญรบ
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ ศรีอภิญญา
ครู คศ.3

นางศรีชวาลา ปุตามา
ครู คศ.3

นางวารุณี ทองย่อ
ครู คศ.3

นายพิชิต แพงชารี
ครู คศ.3

นางสมหมาย ดวงประภา
ครู คศ.3

นางสุรัตน์ มะลีจันทร์
ครู คศ.3

นางเยาวรัตน์ เกษสร
ครู คศ.3

นางสุจิตรา แพงชารี
ครู คศ.3

นางสาวนิภา บรรณาลัย
พนักงานราชการ

นางสาวจันทรประภา ดวงประภา
ครูพี่เลี้่ยงเด็กพิการ

นางนุชนารถ สุขเป็ง
ครูอัตราจ้าง

นายเกรียงไกร บุญศรีสุข
ครูอัตราจ้าง