ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางส่องศรี เจริญรบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ