ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมหมาย ดวงประภา
ครู คศ.3

นางสุรัตน์ มะลีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายเกรียงไกร บุญศรีสุข
ครูอัตราจ้าง