ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนัฐวุฒิ ทองย่อ
ครู คศ.3

นางนุชนารถ สุขเป็ง