ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ดลใจ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญค้ำ สุยคำไฮ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร แพงศรี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายณะรง พงไพร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสลิต น้อยมาลา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสกล โคโตสี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูล โมลา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง คำผาลา
ตำแหน่ง :