ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 11/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 301847
Page Views 333815
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
2 โรงเรียนบ้านพิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ 0-4350-0179
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ 043547407
4 โรงเรียนบ้านนาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
5 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
6 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
7 โรงเรียนบ้านโพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
8 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
9 โรงเรียนบ้านม่วง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
10 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
11 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ๐๘๕๔๕๓๑๑๒๒
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์
13 โรงเรียนบ้านจานเหนือ บัวแดง ปทุมรัตต์
14 โรงเรียนบ้านหนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์
15 โรงเรียนบ้านหนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์
16 โรงเรียนบ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์
17 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม บัวแดง ปทุมรัตต์
18 โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว ปทุมรัตต์
19 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์
20 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์ 043-546002
21 โรงเรียนบ้านภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สระบัว ปทุมรัตต์
23 โรงเรียนบ้านบัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์
24 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สระบัว ปทุมรัตต์
25 โรงเรียนบ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์
26 โรงเรียนบ้านสำราญ หนองแคน ปทุมรัตต์
27 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์
28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์
29 โรงเรียนบ้านหนองบึง หนองแคน ปทุมรัตต์ 043587003
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) หนองแคน ปทุมรัตต์
31 โรงเรียนประสิทธาราม หนองแคน ปทุมรัตต์
32 โรงเรียนบ้านดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์
33 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) โนนสง่า ปทุมรัตต์ 043-587145
34 โรงเรียนบ้านโนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์
35 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
36 โรงเรียนบ้านหัวช้าง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
37 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
38 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
39 โรงเรียนบ้านส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
40 โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
41 โรงเรียนบ้านจานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์
42 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์
43 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โพนสูง ปทุมรัตต์
44 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์
45 โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์
46 โรงเรียนบ้านดงมัน กุดน้ำใส พนมไพร
47 โรงเรียนบ้านคูฟ้า กุดน้ำใส พนมไพร
48 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) กุดน้ำใส พนมไพร
49 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กุดน้ำใส พนมไพร
50 โรงเรียนบ้านโนนศิลา คำไฮ พนมไพร
51 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร 043-667020
52 โรงเรียนบ้านดอนคำ คำไฮ พนมไพร
53 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) คำไฮ พนมไพร
54 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง คำไฮ พนมไพร
55 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร
56 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ชานุวรรณ พนมไพร
57 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ชานุวรรณ พนมไพร
58 โรงเรียนบ้านโนนม่วง นานวล พนมไพร
59 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร
60 โรงเรียนบ้านคำพระ นานวล พนมไพร
61 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร
62 โรงเรียนบ้านชาติ นานวล พนมไพร
63 โรงเรียนกมลวิทยา พนมไพร พนมไพร
64 โรงเรียนดอนเสาโฮง พนมไพร พนมไพร
65 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พนมไพร พนมไพร
66 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร 043-590531
67 โรงเรียนบ้านพนมไพร พนมไพร พนมไพร
68 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว พนมไพร พนมไพร
69 โรงเรียนบ้านสมสะอาด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
70 โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร
71 โรงเรียนบ้านดอนดู่ วารีสวัสดิ์ พนมไพร
72 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
73 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว พนมไพร
74 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง สระแก้ว พนมไพร
75 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร
76 โรงเรียนบ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร
77 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม หนองทัพไทย พนมไพร
78 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) หนองทัพไทย พนมไพร
79 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา แสนสุข พนมไพร
80 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) แสนสุข พนมไพร
81 โรงเรียนบ้านนาชม(นาชมพิทยาสิทธิ์) แสนสุข พนมไพร
82 โรงเรียนบ้านดอนแดง แสนสุข พนมไพร
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย แสนสุข พนมไพร
84 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) แสนสุข พนมไพร
85 โรงเรียนบ้านคำแดง โคกสว่าง พนมไพร
86 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา โคกสว่าง พนมไพร
87 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า โคกสว่าง พนมไพร
88 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร
89 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โคกสว่าง พนมไพร
90 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร
91 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ โพธิ์ชัย พนมไพร
92 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด โพธิ์ชัย พนมไพร
93 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ โพธิ์ชัย พนมไพร
94 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ชัย พนมไพร
95 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
96 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
97 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
98 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
99 โรงเรียนบ้านบัวงาม โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
100 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สุวรรณภูมิ
101 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สุวรรณภูมิ
102 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สุวรรณภูมิ
103 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ
104 โรงเรียนบ้านปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ
105 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ
106 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ช้างเผือก สุวรรณภูมิ 043626031
107 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
108 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
109 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
110 โรงเรียนหงษ์ศรีอำนวยวิทย์ ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
111 โรงเรียนบ้านแดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
112 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
113 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
114 โรงเรียนบ้านหมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
115 โรงเรียนบ้านภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
116 โรงเรียนบ้านยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
117 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
118 โรงเรียนบ้านโนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
119 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
120 โรงเรียนบ้านจานเตย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ 043547410
121 โรงเรียนบ้านสาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
122 โรงเรียนบ้านดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
123 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
124 โรงเรียนบ้านโพนขวาว ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
125 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
126 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
127 โรงเรียนบ้านคูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
128 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
129 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
130 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
131 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
132 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
133 โรงเรียนบ้านนา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
134 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
135 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
136 โรงเรียนบ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
137 โรงเรียนบ้านโพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
138 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา น้ำคำ สุวรรณภูมิ
139 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ
140 โรงเรียนหนองบัวหนองพังคีคุรุประชาสรรค์ น้ำคำ สุวรรณภูมิ
141 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) น้ำคำ สุวรรณภูมิ
142 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี น้ำคำ สุวรรณภูมิ
143 โรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อ น้ำคำ สุวรรณภูมิ
144 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
145 โรงเรียนเมืองจำปาขัน บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
146 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
147 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
148 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ
149 โรงเรียนสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
150 โรงเรียนกระดิ่งทอง สระคู สุวรรณภูมิ
151 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
152 โรงเรียนบ้านแวง สระคู สุวรรณภูมิ
153 โรงเรียนบ้านดอนยาง สระคู สุวรรณภูมิ
154 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สระคู สุวรรณภูมิ
155 โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
156 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
157 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ 043-532669
158 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ 043581021
159 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
160 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สระคู สุวรรณภูมิ
161 โรงเรียนบ้านสนาม สระคู สุวรรณภูมิ
162 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ
163 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ
164 โรงเรียนหัวโทนวิทยา หัวโทน สุวรรณภูมิ
165 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 หัวโทน สุวรรณภูมิ
166 โรงเรียนบ้านโพนพอุง หินกอง สุวรรณภูมิ
167 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ
168 โรงเรียนบ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ
169 โรงเรียนบ้านโพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ
170 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ
171 โรงเรียนเบญจคามวิทยา หินกอง สุวรรณภูมิ
172 โรงเรียนบ้านขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ
173 โรงเรียนบ้านตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ
174 โรงเรียนบ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ o43613019
175 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร หินกอง สุวรรณภูมิ
176 โรงเรียนบ้านสองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ
177 โรงเรียนบ้านหนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
178 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
179 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
180 โรงเรียนไตรคามคุรุประชาสรรค์ ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
181 โรงเรียนห้วยหินลาด เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
182 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
183 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
184 โรงเรียนเมืองอารัมย์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ 043500113
185 โรงเรียนบ้านหนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี
186 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) ดูกอึ่ง หนองฮี
187 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ดูกอึ่ง หนองฮี
188 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี
189 โรงเรียนบ้านหนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี
190 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี
191 โรงเรียนบ้านดอนแดง สาวแห หนองฮี 0812827309
192 โรงเรียนสาวแหวิทยา สาวแห หนองฮี
193 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) หนองฮี หนองฮี
194 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ หนองฮี หนองฮี
195 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี หนองฮี
196 โรงเรียนบ้านดงเย็น เด่นราษฎร์ หนองฮี
197 โรงเรียนบ้านขมิ้น เด่นราษฎร์ หนองฮี
198 โรงเรียนบ้านหนองคูณ เด่นราษฎร์ หนองฮี
199 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ เด่นราษฎร์ หนองฮี
200 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว เด่นราษฎร์ หนองฮี
201 โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
202 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม ขี้เหล็ก อาจสามารถ
203 โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ขี้เหล็ก อาจสามารถ
204 โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
205 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ
206 โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านดู่ อาจสามารถ
207 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก บ้านดู่ อาจสามารถ
208 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า บ้านดู่ อาจสามารถ
209 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ
210 โรงเรียนบ้านดู่ บ้านดู่ อาจสามารถ
211 โรงเรียนบ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ
212 โรงเรียนบ้านกุดเขียว บ้านแจ้ง อาจสามารถ
213 โรงเรียนบ้านท่าค้อ บ้านแจ้ง อาจสามารถ
214 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
215 โรงเรียนบ้านหัวนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
216 โรงเรียนบ้านชีโหล่น บ้านแจ้ง อาจสามารถ
217 โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว หนองขาม อาจสามารถ
218 โรงเรียนบ้านเป้า หนองขาม อาจสามารถ
219 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม อาจสามารถ
220 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ
221 โรงเรียนบ้านดงสว่าง หนองขาม อาจสามารถ
222 โรงเรียนบ้านแวง หนองขาม อาจสามารถ
223 โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองขาม อาจสามารถ 043500136
224 โรงเรียนบ้านขุมเงิน หนองบัว อาจสามารถ
225 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองบัว อาจสามารถ
226 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ
227 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
228 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
229 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
230 โรงเรียนบ้านแขม หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
231 โรงเรียนบ้านมะกอก หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
232 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
233 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
234 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
235 โรงเรียนบ้านทองหลาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
236 โรงเรียนบ้านโนนแฮด หน่อม อาจสามารถ
237 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ หน่อม อาจสามารถ
238 โรงเรียนบ้านจ้อก้อ หน่อม อาจสามารถ
239 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา หน่อม อาจสามารถ
240 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ หน่อม อาจสามารถ
241 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ 043599547
242 โรงเรียนบ้านร่องคำหงษ์ทองสามัคคี อาจสามารถ อาจสามารถ
243 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ
244 โรงเรียนบ้านศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ
245 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ
246 โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ อาจสามารถ
247 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ
248 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา อาจสามารถ อาจสามารถ
249 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ
250 โรงเรียนบ้านโนน โพนเมือง อาจสามารถ
251 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
252 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ โพนเมือง อาจสามารถ
253 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
254 โรงเรียนบ้านกอก โพนเมือง อาจสามารถ
255 โรงเรียนบ้านดงบัง โพนเมือง อาจสามารถ
256 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โพนเมือง อาจสามารถ
257 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ
258 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน โหรา อาจสามารถ
259 โรงเรียนบ้านโหรา โหรา อาจสามารถ
260 โรงเรียนบ้านหนองหว้า โหรา อาจสามารถ
261 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า โหรา อาจสามารถ
262 โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) โหรา อาจสามารถ
263 โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว โหรา อาจสามารถ
264 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กำแพง เกษตรวิสัย
265 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย กำแพง เกษตรวิสัย
266 โรงเรียนบ้านไทรทอง กำแพง เกษตรวิสัย
267 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย
268 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ กำแพง เกษตรวิสัย
269 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก กำแพง เกษตรวิสัย
270 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
271 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย 043 632238
272 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
273 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
274 โรงเรียนบ้านโพนแท่น ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย 043-546636
275 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
276 โรงเรียนบ้านแสนสี ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
277 โรงเรียนบ้านโพนทัน ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
278 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
279 โรงเรียนบ้านนกเหาะ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
280 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
281 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
282 โรงเรียนบ้านโพนหิน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
283 โรงเรียนชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
284 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
285 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
286 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย 043-612010
287 โรงเรียนบ้านโนนจาน น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
288 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
289 โรงเรียนบ้านยางจ้อง น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
290 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด บ้านฝาง เกษตรวิสัย
291 โรงเรียนบ้านตลาดไชย บ้านฝาง เกษตรวิสัย
292 โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
293 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง บ้านฝาง เกษตรวิสัย 043 - 500297
294 โรงเรียนบ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย 043546633
295 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สิงห์โคก เกษตรวิสัย
296 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ สิงห์โคก เกษตรวิสัย
297 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สิงห์โคก เกษตรวิสัย
298 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สิงห์โคก เกษตรวิสัย
299 โรงเรียนบ้านเหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย
300 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส หนองแวง เกษตรวิสัย
301 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองแวง เกษตรวิสัย
302 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร หนองแวง เกษตรวิสัย
303 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองแวง เกษตรวิสัย
304 โรงเรียนบ้านอี่เม้ง หนองแวง เกษตรวิสัย
305 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) หนองแวง เกษตรวิสัย
306 โรงเรียนบ้านป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
307 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
308 โรงเรียนบ้านหนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
309 โรงเรียนบ้านสะแบง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
310 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 043589370
311 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
312 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
313 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
314 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย 043 - 500029
315 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน เมืองบัว เกษตรวิสัย
316 โรงเรียนบ้านเมืองบัว เมืองบัว เกษตรวิสัย
317 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง เมืองบัว เกษตรวิสัย
318 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
319 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
320 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
321 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
322 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
323 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
324 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ โนนสว่าง เกษตรวิสัย
325 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย
326 โรงเรียนไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
327 โรงเรียนคุรุราษฏร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
328 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุง เมืองสรวง
329 โรงเรียนบ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง
330 โรงเรียนบ้านหนองยาง กกกุง เมืองสรวง
331 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา กกกุง เมืองสรวง
332 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง
333 โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง
334 โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง เมืองสรวง
335 โรงเรียนดงเกลือวิทยา คูเมือง เมืองสรวง
336 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด คูเมือง เมืองสรวง
337 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ คูเมือง เมืองสรวง
338 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา หนองผือ เมืองสรวง
339 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง
340 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง
341 โรงเรียนบ้านป่ายาง หนองผือ เมืองสรวง
342 โรงเรียนบ้านข่อย หนองหิน เมืองสรวง
343 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองหิน เมืองสรวง
344 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง
345 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ เมืองสรวง เมืองสรวง
346 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง
347 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ท่าหาดยาว โพนทราย 043-500084
348 โรงเรียนบ้านหนองพลับ ท่าหาดยาว โพนทราย
349 โรงเรียนบ้านโนนสูง ท่าหาดยาว โพนทราย
350 โรงเรียนบ้านโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย
351 โรงเรียนยางคำวิทยา ยางคำ โพนทราย
352 โรงเรียนบ้านหนองฝั่งแดง ยางคำ โพนทราย
353 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว ยางคำ โพนทราย
354 โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีสว่าง โพนทราย
355 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก ศรีสว่าง โพนทราย
356 โรงเรียนบ้านสว่าง ศรีสว่าง โพนทราย
357 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ศรีสว่าง โพนทราย 043-500088
358 โรงเรียนบ้านดอนขาม ศรีสว่าง โพนทราย
359 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ศรีสว่าง โพนทราย
360 โรงเรียนสามขาวิทยา สามขา โพนทราย
361 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง สามขา โพนทราย
362 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สามขา โพนทราย 043611136
363 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ โพนทราย โพนทราย
364 โรงเรียนบ้านหนองสรวง โพนทราย โพนทราย
365 โรงเรียนทรายทองวิทยา โพนทราย โพนทราย
366 โรงเรียนบ้านโพนทราย โพนทราย โพนทราย
367 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย โพนทราย โพนทราย
368 โรงเรียนบ้านหนองยาง โพนทราย โพนทราย